ترتیل قرآن پرهیزگار – دانلود جزء به جزء با کیفیت خوب و حجم کم

ترتیل قرآن استاد شهریار پرهیزگار را بصورت جزء به جزء برا یدانلود و استفاده مخاطبان ارجمند سایت مسلمان منتشر کردیم تا با شنیدن صوت قرآن از حنجره این استاد ایرانی مستفیذ شوند.

برای دانلود صوت کل قرآن به تفکیک سوره اینجا کلیک کنید

ترتیل کامل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار بصورت صوتی و در 30 قطعه با لینک مستقیم برای بارگیری و بهره مندی قرآن دوستانی که به جزءخوانی علاقه مند هستند در زیر فهرست شده است.

ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 1)

ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 2)

ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 3)

ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 4)

ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 5)

ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 6)

ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 7)

ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 8)

ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 9)

ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 10)

ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 11)

ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 12)

ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 13)

ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 14)

ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 15)

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 16)

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 17)

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 18)

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 19)

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 20)

ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 21)

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 22)

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 23)

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 24)

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 25)

ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 26)

ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 27)

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 28)

ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 29)

ترتیل جزء سی ام قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود جزء 30)

منبع (1) واحد صوت سایت مسلمان