ترتیل کریم منصوری – دانلود صوت کل قرآن بصورت جزء به جزء

ترتیل کریم منصوری قاری بین المللی و مشهور کشورمان را به صورت جزءخوانی برای استفاده و دانلود شما عزیزان قرار دادیم.

صوت تلاوت ترتیل 30 جزء کامل قرآن کریم استاد کریم منصوری در سی قطعه و سی جزء از لینک های پائین قابلیت پخش زنده و دانلود دارد.

ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 1)

ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 2)

ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 3)

ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 4)

ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 5)

ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 6)

ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 7)

ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 8)

ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 9)

ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 10)

ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 11)

ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 12)

ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 13)

ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 14)

ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 15)

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 16)

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 17)

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 18)

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 19)

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 20)

ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 21)

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 22)

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 23)

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 24)

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 25)

ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 26)

ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 27)

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 28)

ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 29)

ترتیل جزء سی ام قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (دانلود صوت جزء 30)

منبع (1) واحد صوت سایت مسلمان