مدرسه تلویزیونی ایران ۲۶ شهریور ۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور 99

در سایت مسلمان جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 26 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما منتشر شد. برنامه ی کلاسهای دروس شبکه آموزش 26 شهریور 99 به تفکیک پایه ها + ساعت پخش فیلم های آموزشی شبکه 4 و شبکه قرآن قابل مشاهده است.

برنامه درسی شبکه آموزش چهار و قرآن چهارشنبه 26 شهریور اعلام شد - سایت مسلمان

برنامه درسی ۲۶ شهریور شبکه آموزش

در ادامه جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 26 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 و شبکه قرآن سیما را می بینید.

⬅️ برنامه درسی شبکه آموزش 26 شهریور 99

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور99 دروس فنی و حرفه ای ⇓

✔️ ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان
✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت
✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار .
✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشته
معماری
✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 26 شهریور 99 دوره ابتدایی و دبستان

برنامه درسی شبکه آموزش امروز در مقطع ابتدایی مدرسه تلویزیونی ⇓

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
✔️ ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
✔️ ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
✔️ ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
✔️ ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
✔️ ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش 26 شهریور 99 مقطع متوسطه اول

برنامه شبکه آموزش هفتم ، پایه هشتم مدرسه تلویزیونی و پایه نهم متوسطه اول شبکه 7 سیما ⇓

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم )
✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( درس اول بخش دوم )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی پایه نهم ( درس اول بخش دوم )

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ۲۶ شهریور 99 متوسطه دوم

جدول پخش شبکه آموزش و برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی در مقطع متوسطه دوم در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شبکه اموزش ⇓

✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل

✔️ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه چهار

برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در مقطع متوسطه دوم رشته های ریاضی و انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ⇓

✔️ ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
✔️ ساعت ۸ درس فلسفه 1 پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت ۸:۳۰  درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت ۱۰:۱۵ درس فیزیک 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
✔️ ساعت ۱۰:۴۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
✔️ ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی 1 پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت ۱۲:۱۵ درس ریاضی و آمار 2 پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت ۱۲:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

⬅️ برنامه درسی ۲۶ شهریور 99 و برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن

✔️ ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶درس احکام۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲ پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.