جدول پخش برنامه درسی ۱۷ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی 17 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی 17 خرداد 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه 1399

جدول پخش برنامه درسی 17 شهریور 99 شبکه آموزش + برنامه های فردا مدرسه تلویزیونی- مسلمان

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی دوشنبه 17 شهریور, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول دوشنبه 17 شهریور , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم دوشنبه هفدهم شهریور, جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای دوشنبه 17 شهریور , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش دوشنبه هفدهم شهریور, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما دوشنبه 17 شهریور،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی 99-1400 وجود ویروس کرونا کووید ۱۹ جدول پخش شبکه قرآن مدرسه تلویزیونی، جدول پخش برنامه درسی فردا شبکه آموزش ۱۷ شهریور ۹۹

برنامه های درسی شبکه آموزش سیما (کانال @amoozeshtv7):

در این دوره شبکه آموزش سیما به عنوان شبکه محوری روزانه حدود ۱۱ ساعت از برنامه‌های خود را به کلاس‌های درسی و آموزشی اختصاص می‌دهد.

شبکه آموزش از ساعت ۸ صبح تا ۹:۳۰ دروس مربوط به متوسطه دوم، کار و دانش و فنی و حرفه‌ای،

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ درس‌های مقطع ابتدایی

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ دروس مقطع متوسطه اول

از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برنامه‌های درسی متوسطه دوم را در دستور کار دارد

از ساعت 20  تا 21 هم دروس متوسطه دوم در رشته‌های تجربی و فنی و حرفه‌ای و درس‌های عمومی مقطع متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

برنامه های درسی شبکه چهار و قرآن:

شبکه چهار سیما با ۵ ساعت و شبکه قرآن و معارف سیما هم با ۳ ساعت برنامه در طول روز در امر آموزش ۱۴ میلیون دانش آموز ایرانی سهیم هستند.

شبکه چهار سیما هم از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ رشته علوم انسانی متوسطه دوم و همچنین دروس مشترک رشته‌های علوم و معارف اسلامی و دروس تخصصی رشته علوم ریاضی را ارائه می‌کند.
شبکه قرآن و معارف هم دروس مرتبط با قرآن، دینی، عربی و همچنین درس‌های تخصصی علوم و معارف اسلامی را در دستور کار آموزش دارد.

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 17 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه آموزش دوره فنی حرفه ای و کاردانش:

🎲ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
🎲ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری -مشترک زمینه خدمات
🎲ساعت ٩ تا ٩:٣٠- سیستم های اندازه گیری – مشترک زمینه صنعت
🎲ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش
🎲ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر -مشترک زمینه خدمات

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه اول:

🎲ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (تجربه و تفکر )
🎲ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )
🎲ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ علوم تجربی پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی )

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس زمین شناسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور۹۹ شبکه چهار:

🎲ساعت٨ تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🎲ساعت٨:٣٠ تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🎲ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🎲ساعت٩:٣٠ تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

🎲ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

🎲ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگارش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها

🎲ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها

🎲ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
🎲ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
🎲ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه قرآن:

🕖ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن سه شبکه آموزش ، چهار و قرآن می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۷ شهریور در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

فیلم های درسی و آموزشی مدرسه تلویزیونی در سایت ویدیو