روانشناسی یازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

82
روانشناسی یازدهم ۲۰ فروردین - روانشناسی پایه 11 متوسطه دوم - روانشناسی شبکه چهار - روان شناسی شبکه 4 سیما - مدرسه تلویزیونی ایران - برنامه فرصت برابر - سایت مسلمان - amoozeshtv
فیلم تدریس روانشناسی پایه 11 شبکه 4

روانشناسی یازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

دانلود فیلم آموزش روانشناسی پایه ۱۱ شبکه چهار سیما تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران برنامه فرصت برابر

منبع سایت ویدیو