سریال خانه امن شبکه یک همه قسمت ها

تماشای آنلاین و دانلود سریال خانه امن

سایت مسلمان در جهت سالم سازی فضای مجازی و خروج ارز از کشور؛ اقدام به انتشار سریال خانه امن کرده است که می توانید با دانلود سریال خانه امن با اینترنت نیم بها با کیفیت عالی و حجم کم؛ بصورت آنلاین با کیفیت HDTV زودتر از یوتیوب ، آپارات ، تماشا ، نماشا ، دوستی ها و… از سایت مسلمان ببینید.

در ادامه لینک های دانلود سریال خانه امن شبکه یک سیما قابل مشاهده است.

دانلود قسمت 1 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت اول خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت اول

لینک دانلود قسمت 1

دانلود قسمت 2 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت دوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت دوم

لینک دانلود قسمت 2

دانلود قسمت 3 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سوم

لینک دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهارم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهارم

لینک دانلود قسمت 4

دانلود قسمت 5 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت پنجم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت پنجم

لینک دانلود قسمت 5

دانلود قسمت 6 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت ششم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت ششم

لینک دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت هفتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت هفتم

لینک دانلود قسمت 7

دانلود قسمت 8 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت هشتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت هشتم

لینک دانلود قسمت 8

دانلود قسمت 9 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت نهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت نهم

لینک دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت دهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت دهم

لینک دانلود قسمت 10

دانلود قسمت 11 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت یازدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت یازدهم

لینک دانلود قسمت 11

دانلود قسمت 12 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت دوازدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت دوازدهم

لینک دانلود قسمت 12

دانلود قسمت 13 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سیزدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سیزدهم

لینک دانلود قسمت 13

دانلود قسمت 14 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهاردهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهاردهم

لینک دانلود قسمت 14

دانلود قسمت 15 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت پانزدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت پانزدهم

لینک دانلود قسمت 15

دانلود قسمت 16 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت شانزدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت شانزدهم

لینک دانلود قسمت 16

دانلود قسمت 17 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت هفدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت هفدهم

لینک دانلود قسمت 17

دانلود قسمت 18 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت هجدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت هجدهم

لینک دانلود قسمت 18

دانلود قسمت 19 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت نوزدهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت نوزدهم

لینک دانلود قسمت 19

دانلود قسمت 20 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیستم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیستم

لینک دانلود قسمت 20

دانلود قسمت 21 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و یکم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و یکم

لینک دانلود قسمت 21

دانلود قسمت 22 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و دوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و دوم

لینک دانلود قسمت 22

دانلود قسمت 23 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و سوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و سوم

لینک دانلود قسمت 23

دانلود قسمت 24 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و چهارم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و چهارم

لینک دانلود قسمت 24

دانلود قسمت 25 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و پنجم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و پنجم

لینک دانلود قسمت 25

دانلود قسمت 26 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و ششم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و ششم

لینک دانلود قسمت 26

دانلود قسمت 27 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و هفتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و هفتم

لینک دانلود قسمت 27

دانلود قسمت 28 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و هشتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و هشتم

لینک دانلود قسمت 28

دانلود قسمت 29 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت بیست و نهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت بیست و نهم

لینک دانلود قسمت 29

دانلود قسمت 30 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی ام خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی ام

لینک دانلود قسمت 30

دانلود قسمت 31 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و یکم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و یکم

لینک دانلود قسمت 31

دانلود قسمت 32 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و دوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و دوم

لینک دانلود قسمت 32

دانلود قسمت 33 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و سوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و سوم

لینک دانلود قسمت 33

دانلود قسمت 34 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و چهارم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و چهارم

لینک دانلود قسمت 34

دانلود قسمت 35 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و پنجم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و پنجم

لینک دانلود قسمت 35

دانلود قسمت 36 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و ششم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و ششم

لینک دانلود قسمت 36

دانلود قسمت 37 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و هفتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و هفتم

لینک دانلود قسمت 37

دانلود قسمت 38 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و هشتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و هشتم

لینک دانلود قسمت 38

دانلود قسمت 39 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت سی و نهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت سی و نهم

لینک دانلود قسمت 39

دانلود قسمت 40 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهلم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهلم

لینک دانلود قسمت 40

دانلود قسمت 41 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و یکم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و یکم

لینک دانلود قسمت 41

دانلود قسمت 42 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و دوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و دوم

لینک دانلود قسمت 42

دانلود قسمت 43 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و سوم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و سوم

لینک دانلود قسمت 43

دانلود قسمت 44 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و چهارم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و چهارم

دانلود قسمت 45 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و پنجم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و پنجم

لینک دانلود قسمت 46

دانلود قسمت 46 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و ششم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و ششم

لینک دانلود قسمت 46

دانلود قسمت 47 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و هفتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و هفتم

لینک دانلود قسمت 47

دانلود قسمت 48 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و هشتم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و هشتم

لینک دانلود قسمت 48

دانلود قسمت 49 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت چهل و نهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت چهل و نهم

لینک دانلود قسمت 49

دانلود قسمت 50 سریال خانه امن و تماشای آنلاین قسمت پنجاهم خانه ی امن

تماشای آنلاین قسمت آخر پنجاهم

لینک دانلود قسمت آخر

“خانه امن” سریالی راهبردی به کارگردانی احمد معظمی است که از شنبه 10 آبان 99 در جدول پخش شبکه یک قرار می‌گیرد و تقابل حافظان امنیت با داعش و سناریوی شوم آمریکایی ـ عربی را نشان می‌دهد.

این سریال جایگزین ایلدا شده است.

این سریال روی موضوعات جاسوسی و امنیتی دست گذاشته و به تهدیدات داعش و چگونگی طراحی کشور‌های غربی و کمک‌های مالی منطقه‌ای به این گروه تروریستی می‌پردازد.

صفری، “خانه امن” را سریالی پربازیگر و با قصه شلوغ و سنگین می‌داند و معتقد است علاقه‌مندان به سریال‌های پلیسی می‌توانند منتظر قصه‌ شگفت‌انگیز و اتفاقات هیجان‌انگیز در این سریال باشند. در زمان تولید این سریال دو گروه به صورت همزمان، یکی در داخل کشور و دیگری در یکی از کشورهای همسایه، تصویربرداری کردند.

از امشب این سریال آغاز می‌شود و می‌توانیم درباره تخیّلی بودن یا واقعی بودن آن قضاوت کنیم. سریالی در 50 قسمت که داستان آن درباره مأمور امنیتی است که به پرونده‌ها ورود می‌کند. و هرشب ساعت 22:15 از شبکه اول سیما به روی آنتن می رود.

ماجرای “خانه امن” برمی‌گردد به حضور داعش در ایران و ماجرای تروریستی که توسط وزارت اطلاعات خنثی می‌شود. این سریال به تهدیدات داعش و حمایت کشورهای غربی و کمک‌های مالی منطقه‌ای به این گروه تروریستی می‌پردازد. این سریال امنیتی و جاسوسی، خط اصلی قصه‌اش سناریوی آمریکا برای ناامنی خانه امن ما، ایران است. همان طرح آمریکایی- عربی که در حقیقت برای ناامن کردن ایران در دستور کارشان قرار داده شد و جزو اهداف شوم و شیطانی‌شان بود.

داستان از اینجا شروع می‌شود: کمال سرتیم ضدتروریستی وزارت اطلاعات، طبق اخبار واصله مطلع می‌شود قرار است تیم‌های تروریستی داعش عملیات‌هایی را در ایران به راه بیندازند.کمال و تیمش با اطلاعاتِ دریافتی از خارج از کشور به ردزنی یکی از نیروهای داعش می‌پردازند تا از طریق او بتوانند رابطش در تهران را شناسایی کنند. طی این ماجرا پرونده پیچیده تروریستی و اقتصادی به هم گره می‌خورد…

اسامی زیادی در لیست بازیگران این سریال جای گرفته که می‌توان به حمیدرضا پگاه، امین زندگانی، پرویز فلاحی‌پور، سیما تیرانداز، حمید عطایی، سامان صفاری، شهروز ابراهیمی، سپیده خداوردی، سوگل طهماسبی، علیرضا رئیسی، شیوا ابراهیمی، شهره سلطانی، شایسته ایرانی، نیلوفر کوخانی، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمی طهرانی، زهره نعیمی، سامان دارابی و… اشاره کرد.