سریال بیگانه ای با من است شبکه دو همه قسمت ها

تماشای آنلاین و دانلود سریال بیگانه ای با من است

سایت مسلمان در جهت سالم سازی فضای مجازی و خروج ارز از کشور؛ اقدام به انتشار سریال بیگانه ای با من است کرده که می توانید با دانلود سریال بیگانه ای با من است با اینترنت نیم بها با کیفیت عالی و حجم کم؛ بصورت آنلاین با کیفیت HDTV زودتر از یوتیوب ، آپارات ، تماشا ، نماشا ، دوستی ها و… از سایت مسلمان ببینید.

در ادامه لینک های دانلود سریال بیگانه ای با من است شبکه دو سیما قابل مشاهده است.

دانلود قسمت 1 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت اول بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت اول

لینک دانلود قسمت 1

دانلود قسمت 2 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت دوم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت دوم

لینک دانلود قسمت 2

دانلود قسمت 3 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سوم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت سوم

لینک دانلود قسمت 3

دانلود قسمت 4 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهارم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت چهارم

لینک دانلود قسمت 4

دانلود قسمت 5 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت پنجم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت پنجم

لینک دانلود قسمت 5

دانلود قسمت 6 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت ششم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت ششم

لینک دانلود قسمت 6

دانلود قسمت 7 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت هفتم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت هفتم

لینک دانلود قسمت 7

دانلود قسمت 8 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت هشتم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت هشتم

لینک دانلود قسمت 8

دانلود قسمت 9 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت نهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت نهم

لینک دانلود قسمت 9

دانلود قسمت 10 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت دهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت دهم

لینک دانلود قسمت 10

دانلود قسمت 11 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت یازدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت یازدهم

لینک دانلود قسمت 11

دانلود قسمت 12 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت دوازدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت دوازدهم

لینک دانلود قسمت 12

دانلود قسمت 13 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سیزدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت سیزدهم

لینک دانلود قسمت 13

دانلود قسمت 14 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهاردهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت چهاردهم

لینک دانلود قسمت 14

دانلود قسمت 15 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت پانزدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت پانزدهم

لینک دانلود قسمت 15

دانلود قسمت 16 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت شانزدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت شانزدهم

لینک دانلود قسمت 16

دانلود قسمت 17 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت هفدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت هفدهم

لینک دانلود قسمت 17

دانلود قسمت 18 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت هجدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت هجدهم

لینک دانلود قسمت 18

دانلود قسمت 19 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت نوزدهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت نوزدهم

لینک دانلود قسمت 19

دانلود قسمت 20 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیستم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیستم

لینک دانلود قسمت 20

دانلود قسمت 21 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و یکم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و یکم

لینک دانلود قسمت 21

دانلود قسمت 22 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و دوم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و دوم

لینک دانلود قسمت 22

دانلود قسمت 23 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و سوم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و سوم

لینک دانلود قسمت 23

دانلود قسمت 24 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و چهارم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و چهارم

لینک دانلود قسمت 24

دانلود قسمت 25 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و پنجم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و پنجم

لینک دانلود قسمت 25

دانلود قسمت 26 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و ششم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و ششم

لینک دانلود قسمت 26

دانلود قسمت 27 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و هفتم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و هفتم

لینک دانلود قسمت 27

دانلود قسمت 28 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و هشتم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و هشتم

لینک دانلود قسمت 28

دانلود قسمت 29 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت بیست و نهم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت بیست و نهم

لینک دانلود قسمت 29

دانلود قسمت 30 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی ام بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت سی ام

لینک دانلود قسمت 30

دانلود قسمت 31 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و یکم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت سی و یکم

دانلود قسمت 32 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و دوم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت سی و دوم

لینک دانلود قسمت 32

دانلود قسمت 33 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و سوم بیگانه ای با من است

تماشای آنلاین قسمت سی و سوم

لینک دانلود قسمت 33

فصل دوم این سریال از شنبه 4 بهمن 99 پخش می شود

دانلود قسمت 34 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و چهارم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 35 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و پنجم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 36 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و ششم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 37 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و هفتم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 38 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و هشتم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 39 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت سی و نهم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 40 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهلم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 41 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهل و یکم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 42 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهل و دوم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 43 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهل و سوم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 44 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهل و چهارم بیگانه ای با من است

دانلود قسمت 45 سریال سریال بیگانه ای با من است و تماشای آنلاین قسمت چهل و پنجم بیگانه ای با من است

موضوع و داستان سریال + زمان پخش و ساعت تکرار

پس از پایان سریال سرنوشت 3 فصل سوم؛ جایگزین از سرنوشت 3 مشخص شد؛ بیگانه ای با من است جایگزین فصل سوم از سرنوشت شد؛ فصل اول این سریال در قالب ۳۵ قسمت توسط احمد امینی و فصل دو آن در 10 قسمت را آرش معیریان کارگردانی کرده است. پس نیاز نیست بپرسید این سریال چند قسمته؛ معلوم شد که 45 قسمت خواهد بود.

این سریال هر شب رأس ساعت 21:30 به آنتن شبکه دو می رسد و تکرار آن را می توانید حوالی ساعت 16 روز بعد به تماشا بنشینید.

فصل ابتدایی مجموعه تلویزیونی «بیگانه ای با من است» در لوکیشن هایی نظیر خیابان جمهوری، بیمارستان عمل، خانه‌ای واقع در کرج، خانه‌ای حوالی میدان هروی، لوکیشن‌های داخلی و خارجی و شهرک سینمایی غزالی و بوشهر و شیراز مقابل دوربین رفت.

داستان این سریال به نویسندگی فروغ فروهیده در سال 69-70 درباره نساء با بازی شبنم قلی‌خانی است. او که دختری است از طبقه پایین جامعه با جعل هویت خود عروس یک خانواده مرفه می‌شود. این جابه‌جایی که با فریب یک خانواده متدین همراه است داستان پر فراز و نشیب این سریال را رقم می‌زند.

از بازیگران فصل اول این سریال می توان به: شبنم قلی‌خانی، پژمان بازغی، پوراندخت مهیمن، مهران رجبی، میلاد میرزایی، پرویز پورحسینی، نگار عابدی، ایوب آقاخانی، سوگل‌طهماسبی، دنیا مدنی، شیوا ابراهیمی، نسرین بابایی، لیلی فرهادپور، فرهاد شهریزی، فریبا ترکاشوند، مهرداد ضیایی، امیریل ارجمند و مهدی فقیه و … اشاره کرد.