مدرسه تلویزیونی ایران ۲۷ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4

در سایت مسلمان جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما منتشر شد. برنامه ی کلاسهای دروس شبکه آموزش ۲۷ شهریور 99 به تفکیک پایه ها + ساعت پخش فیلم های آموزشی شبکه 4 و شبکه قرآن قابل مشاهده است.

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4

در ادامه جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 و شبکه قرآن سیما را می بینید.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور99 دروس فنی و حرفه ای ⇓

✔️ ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠ رشته تربیت بدنی
✔️ ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار
✔️ ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار
✔️ ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری نوین پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای

✔️ ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۷ شهریور 99 شبکه آموزش و 4

برنامه درسی شبکه آموزش امروز در مقطع ابتدایی مدرسه تلویزیونی ⇓

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
✔️ ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
✔️ ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
✔️ ساعت١٢ تا١ فارسی و‌نگارش پایه چهارم
✔️ ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
✔️ ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش 27 شهریور 99 مقطع متوسطه اول

برنامه شبکه آموزش هفتم ، پایه هشتم مدرسه تلویزیونی و پایه نهم متوسطه اول شبکه 7 سیما ⇓

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠عربی پایه هفتم( درس اول )
✔️ ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ۲۷ شهریور 99 متوسطه دوم

جدول پخش شبکه آموزش و برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی در مقطع متوسطه دوم در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شبکه اموزش ⇓

✔️ ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته ها

✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه چهار

برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در مقطع متوسطه دوم رشته های ریاضی و انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ⇓

✔️ ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۸ درس تاریخ۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت۸:۳۰درس نگارش۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
✔️ ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها .
✔️ ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

⬅️ برنامه درسی ۲۷ شهریور 99 و برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن

✔️ ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.