تقلید جوان لبنانی از محمود شحات انور در حضور وی

1223

تقلید جوان لبنانی از محمود شحات انور در حضور وی

در این فیلم محمود شحات انور در کنار قاری جوان لبنانی که به زیبایی یکی از فرازهای تلاوت شده توسط محمود شحات را قرائت می کند نشسته؛ و هر از گاهی این قاری جوان و با استعداد را مورد تشویق قرار می دهد.

تهیه شده در معاونت چند رسانه ای سایت مسلمان