ترتیل مشاری العفاسی – دانلود صوت کل قرآن بصورت جزءخوانی

ترتیل مشاری العفاسی قاری عرب زبان قرآن کریم را به تفکیک جزء به جزء برا یاستفاده کاربران سایت منتشر کردیم.

مشاری راشد العفاسی به اذعان برخی صدای دلنشینی دارد؛ از همین رو برای پوشش سلائق مختلف صوت کامل تلاوت ترتیل این قاری را تقدیم شما می کنیم.

برای دانلود ترتیل صوتی کل قرآن با صدای مشاری العفاسی از لینک های زیر استفاده کنید.

تلاوت ترتیل جزء اول العفاسی (دانلود جزء 1)

تلاوت ترتیل جزء دوم العفاسی (دانلود جزء 2)

تلاوت ترتیل جزء سوم العفاسی (دانلود جزء 3)

تلاوت ترتیل جزء چهارم العفاسی (دانلود جزء 4)

تلاوت ترتیل جزء پنجم العفاسی (دانلود جزء 5)

تلاوت ترتیل جزء ششم العفاسی (دانلود جزء 6)

تلاوت ترتیل جزء هفتم العفاسی (دانلود جزء 7)

تلاوت ترتیل جزء هشتم العفاسی (دانلود جزء 8)

تلاوت ترتیل جزء نهم العفاسی (دانلود جزء 9)

تلاوت ترتیل جزء دهم العفاسی (دانلود جزء 10)

تلاوت ترتیل جزء یازدهم العفاسی (دانلود جزء 11)

تلاوت ترتیل جزء دوازدهم العفاسی (دانلود جزء 12)

تلاوت ترتیل جزء سیزدهم العفاسی (دانلود جزء 13)

تلاوت ترتیل جزء چهاردهم العفاسی (دانلود جزء 14)

تلاوت ترتیل جزء پانزدهم العفاسی (دانلود جزء 15)

تلاوت ترتیل جزء شانزدهم العفاسی (دانلود جزء 16)

تلاوت ترتیل جزء هفدهم العفاسی (دانلود جزء 17)

تلاوت ترتیل جزء هجدهم العفاسی (دانلود جزء 18)

تلاوت ترتیل جزء نوزدهم العفاسی (دانلود جزء 19)

تلاوت ترتیل جزء بیستم العفاسی (دانلود جزء 20)

تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم العفاسی (دانلود جزء 21)

تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم العفاسی (دانلود جزء 22)

تلاوت ترتیل جزء بیست و سوم العفاسی (دانلود جزء 23)

تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم العفاسی (دانلود جزء 24)

تلاوت ترتیل جزء بیست و پنجم العفاسی (دانلود جزء 25)

تلاوت ترتیل جزء بیست و ششم العفاسی (دانلود جزء 26)

تلاوت ترتیل جزء بیست و هفتم العفاسی (دانلود جزء 27)

تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم العفاسی (دانلود جزء 28)

تلاوت ترتیل جزء بیست و نهم العفاسی (دانلود جزء 29)

تلاوت ترتیل جزء سی ام العفاسی (دانلود جزء 30)

منبع (1) واحد صوت سایت مسلمان