جدول پخش برنامه درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 9 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 9 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه 9 نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه 8 هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه 8 هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی و فیزیک .
ساعت ۱۶ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی .
ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١١ تمام رشته ها

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس نقاشی ،نمایش و تاریخ پایه ١٢-رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی ٢-پایه ١١ درس مشترک تمام زمینه ها .

ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری خرید و فروش -پایه ١٠ – رشته حسابداری بازرگانی- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١٠ درس آب ،خاک و گیاه – پایه ١٠ – درس مشترک زمینه کشاورزی -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری،پیاده سازی و کنترل – پایه ١٢-رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی – پایه ١٠-کنتراست رنگ ها رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 9 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 9 اردیبهشت سایت ویدیو