جدول پخش برنامه درسی ۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 8 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 8 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 8 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 8 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 8 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۵ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ۱۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم .
ساعت ۱۶ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم.
ساعت ۱۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 8 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس نرم افزار اداری تکمیلی رشته کامپیوتر -پایه- شاخه کاردانش .

ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری – پایه١٢ – شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس فیزیک -پایه ١١ – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش.

ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١٠ درس ریاضی ٣ – پایه ١٢ -محاسبات مشتق – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١٠: ١١ تا ١١:٣۵ درس ارتباط موثر – پایه ١٠-درس مشترک زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣۵: ١١ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی – پایه ١٢-رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 8 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی سایت ویدیو