جدول پخش برنامه درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 6 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه ششم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا شنبه 6 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه 8 هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم.
ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم .
ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ اخلاق حرفه ای – پایه ١٢ – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس طراحی و زبان بصری – پایه ١٠ – مفهوم و کاربرد رنگ و هنر – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١۵: ١١ تا ١١:٣۵ درس ریاضی ٢ – پایه ١١ – مبحث لگاریتم – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش .

ساعت ٣۵: ١١ تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ١٠ -ترسیم رایانه ای – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 6 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 6 اردیبهشت سایت ویدیو