جدول پخش برنامه درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 4 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1399

برای دانلود فیلمهای درسی 4 اردیبهشت اینجا کلیک کنید

جدول برنامه درسی فردا پنج شنبه 4 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 8 متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس مطالعات اجتماعی 7 متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی 9 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه ای پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ۱۶ درس نگارش ٢ پایه ١١ تمام رشته ها متوسطه دوم
ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ٢٢ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی ٣ پایه 12 متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس جامعه شناسی ١ پایه ١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس اصول عقاید ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس روانشناسی پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ درس ریاضی ١ – پایه ١٠ -نسبت های مثلثاتی – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:١۵ درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی – پایه ١٢ -رشته امور زراعی-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس فناوری های نوین – پایه ١١ – از ایده تا محصول – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط موثر پایه ١٠ – مکاتبات اداری و آراستگی -رشته های زمینه خدمات -شاخه فنی و حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 4 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 4 اردیبهشت سایت ویدیو