جدول پخش برنامه درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 3 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صفحه دانلود فیلم های درسی امروز 3 اردیبهشت 99 (کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 3 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 8 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١۵ درس آمادگی دفاعی پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم

ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها متوسطه دوم.

ساعت ۱۶ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها متوسطه دوم.

ساعت ۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم

ساعت ١٧ درس فیزیک ۱ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم.

ساعت ٢٢ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته تجربی متوسطه دوم

ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٢۵ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه ١٢رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۴۵ عربی١ – پایه ١٠-قواعد درس٣و ۴ -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۴۵: ١٠ تا١١:١٠ درس فیزیک – پایه ١٠ و ١١ -دما، گرما و انبساط – رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی – پایه١٢ -رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ٣۵: ١١ تا ١٢ درس مدیریت تولید پایه١١ – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 3 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 3 اردیبهشت سایت ویدیو