جدول پخش برنامه درسی ۳ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 3 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه سوم خرداد ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا شنبه 3 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شنبه 3 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی شنبه 3 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی ‌ پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 3 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢تمام رشته ها دوم متوسطه
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ علوم تجربی دوم متوسطه
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی دوم متوسطه
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک دوم متوسطه
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی دوم متوسطه
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی دوم متوسطه

 ⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 3 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نصب تجهیزات و سخت افزار رایانه و شبکه – پایه۱۲- رشته نرم افزار و رایانه- شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی ۲ – پایه ۱۱- پودمان ۵ – درس مشترک – شاخه های فنی حرقه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ استاندارد نقاشی – تکنیک طراحی با رنگ و روغن – پایه ۱۲- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – پایه ۱۲- رشته حسابداری – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد – پایه ۱۰- رشته نقشه کشی معماری _ شاخه فنی حرفه ای.

♦️⏰ ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی تخصصی- مبحث پاورمیل- پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس اصول عقاید ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اصول عقاید ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 2 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 3 خرداد سایت ویدیو