جدول پخش برنامه درسی ۳۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 31 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه سی و یکم فروردین ماه ۱۳۹۹

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 31 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس علوم تجربی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی پایه 9 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١۰.
ساعت ١۵ درس دین و زندگی ١ پایه ۱٠ رشته های ریاضی فیزک و علوم تجربی .
ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۶ درس زیست شناسی ٢ پایه ۱١ .
ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها
ساعت ٢٢ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ٢٢:٣٠ درس نگارش ٣ پایه ١٢

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۱ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس تاریخ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه ۱١-بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ نقشه کشی رایانه ای- ترسیم با رایانه -پایه ١٠ رشته های زمینه صنعت – شاخه فنی حرفه ای .

ساعت ١٠: ١١ تا ١١:٣۵ عربی ٣ پایه ١٢ مبحث جمله شرطی – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ الزامات محیط کار پایه ١٠- مهارتهای کاریابی – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش.

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 31 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 31 فروردین سایت ویدیو