جدول پخش برنامه درسی ۲۸ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 28 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1399

دانلود فیلمهای درسی امروز (کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 28 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۸ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩ نهم متوسطه اول.

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس کاروفناوری پایه ۸ هشتم متوسطه اول.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس مطالعات اجتماعی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۸ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۸ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس هندسه١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت١۵ درس تفکر و سواد رسانه ای پایه۱٠ تمام رشته ها .
ساعت۱۵:٣٠ درس شیمی ۲پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و تجربی .
ساعت۱۶ درس نگارش ٢ پایه۱١ تمام رشته ها.
ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک .
ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی .
ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و تجربی
ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣درس فارسی٣ پایه١٢

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۸ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸تا۸:٢۵ درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ درس عربی ، زبان قرآن ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس فلسفه١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس تاریخ هنر جهان رشته گرافیک پایه١٢ -شاخه فنی و حرفه ای .
۵٠: ١٠ تا ۱١:١۵درس دانش فنی پایه- رشته ماشین ابزار پایه١٠ -شاخه فنی و حرفه ای .

۱۵: ١١تا ١١:٣۵ کنترل فرایندهای شیمیایی – رشته صنایع شیمیایی پایه١١- شاخه فنی و حرفه ای

۱١:٣۵ تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ رشته های زمینه صنعت شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 28 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 28 فروردین سایت ویدیو