جدول پخش برنامه درسی ۲۷ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 27 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹

دانلود فیلم های درسی امروز

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 27 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۷ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس فارسی پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت 8:40 تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس ریاضی پایه 8 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۷ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی.
ازساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۷ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم.
ساعت ١۵ درس آمادگی دفاعی پایه ۱٠ تمام رشته ها متوسطه دوم.
ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ١۱ تمام رشته ها متوسطه دوم.
ساعت ۱۶ درس فارسی ٢ پایه ۱١ تمام رشته ها متوسطه دوم.
ساعت ۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم.
ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم.
ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم.
ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۷ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس تاریخ ۱ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵. درس تاریخ اسلام ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی-مبحث سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه ١٢- شاخه کاردانش

ساعت ۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس استاندارد حسابداری صنعتی- مبحث هزینه یابی سفارشات -پایه ١٢ -شاخه کاردانش.

ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی-رشته الکتروتکنیک – پایه ١٢ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ استاندارد قالی بافی درجه ٢ -مبحث ملیله بافی قالی-پایه ١٠ – شاخه کاردانش.

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 27 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 27 فروردین سایت ویدیو