جدول پخش برنامه درسی ۲۵ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۵ فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۵ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ازساعت۷:۴۵ تا۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع متوسطه)

دانلود فیلم تدریس شده امروز (کلیک کنید)

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی پایه۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس زبان انگلیسی پایه 9 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۵ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی.

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجریی و تفکر پایه دوم ابتدایی.

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی.

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم ابتدایی.

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی.

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۵ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه 11 متوسطه دوم

ساعت ١۵ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ متوسطه دوم.

ساعت ۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ تجربی متوسطه دوم.

ساعت ۱۶ درس جغرافیای ایران پایه ١٠ متوسطه دوم.

ساعت ۱۶:٣٠ درس هندسه ٢ پایه ١1 رشته ریاضی متوسطه دوم.

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ متوسطه دوم.

ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ۱۲ متوسطه دوم.

ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۵ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ١٠ رشته ادبیات علوم و انسانی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس اصول عقاید ٣پایه ١٢ رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس جامعه شنایی١ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس روانشناسی پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس عربی،زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۴۵ استاندارد حسابداری مقدماتی – پایه ۱۰ – رشته حسابداری مالی – شاخه کاردانش

ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰ درس مبانی هنر های تجسمی – پایه ۱۰ – رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰ درس کارگاه رله های قابل اندازه گیری – پایه ۱۲ – رشته الکتروتکنیک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای.

جدول پخش برنامه درسی 25 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۳۹۹

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 25 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 25 فروردین سایت ویدیو