جدول پخش برنامه درسی ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 24 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 24 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه 24 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه 7 هفتم متوسطه اول
………………………………….

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه 24 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه 24 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (دوازدهم)
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم(دهم)
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (یازدهم)
🕖 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (یازدهم)
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (دوازدهم)

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه 24 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ -پایه١٠-نسبت های مثلثاتی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار -پایه١٠ -مهارتهای کاریابی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵-پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عناصر و جزییات -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢ – رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 24 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 24 اردیبهشت سایت ویدیو