جدول پخش برنامه درسی ۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 1 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دانلود فیلمهای درسی امروز (کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۱ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه 9 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی.
ساعت ۱۶ درس جغرافیای ایران پایه ۱٠ تمام رشته ها .
ساعت ۱۶:٣٠ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ تمام رشته ها .
ساعت ٢٢ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٢:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ مدیریت تولید – پایه ۱١-مدیریت کیفیت -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:٢٠ عربی ٢ -پایه ١١ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢٠: ١١ تا ١١:۴٠ ریاضی ١ پایه ١٠ – حل تمرین پودمان ۴ – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ طراحی و زبان بصری پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ – شاخه فنی حرفه ای.

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 31 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 1 اردیبهشت سایت ویدیو