جدول پخش برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 16 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 16 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه 8 هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم ابتدایی
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش ‌ پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ – پایه۱٠ – نسبتهای مثلثاتی – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس تولید و پرورش حبوبات -مراقبت از بوته – پایه ١٠ -رشته امورزراعی -شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی -سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه١٢ – رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ – پایه ۱۱ – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ – پایه ۱۱ – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین – پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 16 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 16 اردیبهشت سایت ویدیو