جدول پخش برنامه درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 11 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا پنج شنبه 11 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه 7 هفتم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
ازساعت 12 تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس تفکر و سوادرسانه ای پایه ١٠ تمام رشته ها
ساعت١۵ درس شیمی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .
ساعت۱۶ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید ٢ پایه ١١رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس دانش فنی تخصصی پایه ١٢

ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی – پایه 12

ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری فنی – پایه ١٢ – حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی

ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ١٠ -ترسیم با رایانه -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس جلوه های ویژه تصویر -پایه ١٠ و ١١ -رشته گرافیک -آموزش کورل -شاخه کاردانش

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی-پایه ١٢-زبان تخصصی رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 11 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 11 اردیبهشت سایت ویدیو