جدول پخش برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 10 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 10 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها
ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها .
ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته ها .
ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی پایه – فناوری های نوین – رشته کامپیوتر پایه ۱۰ – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس فیزیک – پایه ۱۰ و ۱۱ – جریان و مدار الکتریکی – شاخه فنی حرفه ای

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس عناصر و جزئیات – پایه۱۱ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای

۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس ریاضی۳ – پایه۱۲ زمینه صنعت -تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع-شاخه فنی حرفه ای

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل-پایه۱۲-رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

۴٠: ١١ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی-پایه۱۰-کنتراست رنگ ها-رشته گرافیک-شاخه فنی حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 10 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 10 اردیبهشت سایت ویدیو