ترتیل حامد شاکرنژاد – دانلود صوت کل قرآن بصورت جزء به جزء

493
ترتیل حامد شاکرنژاد - ترتیل خوانی شاکرنژاد - صوت قرآن شاکرنژاد - ترتیل خوانی جزئی - قرآن جزء به جزء صوتی - صوت کامل قرآن کریم - تلاوت ترتیل حامد شاکر نژاد - صوت کامل قرائت سی جزء - 30 جزء کامل قرآن صوتی - QURAN - TELAVAT - MUSLIM - ISLAM
دانلود ترتیل خوانی صوتی کامل قرآن با صدای حامد شاکرنژاد

ترتیل حامد شاکرنژاد قاری اهل مشهد که علی رغم انتقاداتی که به برخی تحریر زدن های وی از جانب عده ای از اهل فن وجود دارد را بصورت جزءخوانی برای علاقه مندان به قرآن کریم منتشر می کنیم.

هرچند ترتیل حامد شاکرنژاد را می توان در دسته قرائت های زیبا و فنی از حیث رعایت تجوید و وقف دانست اما انتقاداتی به برخی تحریرهای وی خصوصا در تلاوت های مجلسی وجود دارد.

صوت کامل سی جزء قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد قاری بین المللی کشورمان در ۳۰ قطعه از طریق لینک های زیر قابل دریافت است.

تلاوت ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱)

تلاوت ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲)

تلاوت ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۳)

تلاوت ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۴)

تلاوت ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۵)

تلاوت ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۶)

تلاوت ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۷)

تلاوت ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۸)

تلاوت ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۹)

تلاوت ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۰)

تلاوت ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۱)

تلاوت ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۲)

تلاوت ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۳)

تلاوت ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۴)

تلاوت ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۵)

تلاوت ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۶)

تلاوت ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۷)

تلاوت ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۸)

تلاوت ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۱۹)

تلاوت ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۰)

تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۱)

تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۲)

تلاوت ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۳)

تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۴)

تلاوت ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۵)

تلاوت ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۶)

تلاوت ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۷)

تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۸)

تلاوت ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۲۹)

تلاوت ترتیل جزء سی ام قرآن کریم با صدای حامد شاکرنژاد (دانلود جزء ۳۰)

منبع (۱) واحد صوت سایت مسلمان