برنامه دروس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۱۵ مهر

جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 15 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 15 مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 15 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
درس طراحی یک -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تربیت بدنی (روانشناسی ) – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نقاشی – رشته گرافیک – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
ریاضی /درس ترکیب توابع – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی.

ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول