جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه آموزش، قرآن و ۴ سیما

جدول پخش برنامه درسی امروز 16 شهریور 99

واحد آموزشی سایت مسلمان  جدول پخش برنامه درسی 16 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما برای استفاده دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و گروه فنی حرفه ای و کاردانش منتشر کرد که در ادامه می توانید جدول زمانی دروس مدرسه تلویزیونی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ را مشاهده نمائید.

برنامه درسی 16 شهریور 99 ✔️ +دانلود فیلمهای مدرسه تلویزیونی جدول پخش ۱۶ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه های دروس فردا ۱۶ شهریور ۹۹

نکته: جدول پخش برنامه درسی 16 شهریور 99 (امروز شانزدهم شهریور ماه 1399) در قالب سه شبکه تلویزیونی یعنی شبکه 7 و شبکه چهار و شبکه قرآن و معارف سیما منتشر شده است.

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش سیما

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 16 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

✔️ ساعت٨ تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
✔️ ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
✔️ ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
✔️ ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس فناوری های نوین -مشترک زمینه صنعت
✔️ ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

پایه ابتدایی:

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و‌ریاضی پایه اول
✔️ ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
✔️ ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم
✔️ ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم
✔️ ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
✔️ ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)
✔️ ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه )

متوسطه دوم:

✔️ ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور ۹۹ شبکه چهار:

✔️ ساعت٨ تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی

✔️ ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی

✔️ ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی

✔️ ساعت٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

✔️ ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

✔️ ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها

✔️ ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها

✔️ ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

✔️ ساعت١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

✔️ ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور ۹۹ شبکه قرآن:

✔️ ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

✔️ ساعت١۵:٣٠ تا١۶اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

✔️ ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

✔️ ساعت١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما، قرآن و چهار همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

دانلود فیلم های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران + پخش زنده شبکه آموزش سیما

برنامه درسی فردا، برنامه درسی شبکه آموزش فردا، برنامه های درسی شبکه اموزش فردا، جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، برنامه ی درسی شبکه آموزش، برنامه درسی پایه اول، برنامه های درسی پایه دوم ابتدایی، کلاسهای درسی تلویزیونی، آموزش تلویزیونی پایه سوم و چهارم ابتدایی، جدول پخش دروس فردا، جدول زمانی برنامه های درسی تلویزیون، برنامه های درسی متوسطه اول فردا، جدول پخش دروس متوسطه دوم فردا، درسهای پایه هفتم شبکه اموزش، درس فردا پایه هشتم شبکه آموزش، دروس پایه نهم شبکه آموزش سیما