کلیپ آموزنده و تأثیرگذار | داستان و حکایت شنیدنی

کلیپ آموزنده و تأثیرگذار مناسب تمامی افراد

کلیپ آموزنده | داستان های اخلاقی | توبه گناهکاران معروف

آدمی در این دنیای وانفسا؛ درمانده و رنجور؛ و ناامید از خلق به پوچی می رسد، این حالت جز برای کسانی که در مسیر بندگی خدا قرار دارند، حالتی طبیعی ست، چرا که دنیا و مافیها (هر آنچه در آن است) فانی و ناپایدار بوده و طبع کمال طلبی و کامجویی انسان را اقناع نمی کند.

آدمی همیشه در معرض گناه است؛ از این رو بایست از واژه «ممکن الخطا» استفاده کرد، اینکه در عرف می گویند انسان «جایزالخطاست» این اشتباه است؛ چه کسی به انسان اجازه گناه داده است؟

مگر پای در دنیا نگذارده ایم که «بندگی» کنیم؟ آری هدف خلقت همین است؛ به همین دلیل خداوند می فرماید: «جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت خودم» (آیه 56 سوره ذاریات)

حالا فرض کنیم انسان پای در کجراهه گذاشت و از خدا دور شد؟ آیا این پایان راه است؟ خیر؛ راه بازگشت همیشه وجود دارد و آن «توبه» است، کسی نگوید من گناهان زیادی دارم و خدا نمی بخشد!

این یکی از حربه های شیطان برای جلوگیری از آشتی خالق و مخلوق است؛ خدایی که خلف وعده نمی کند (آیه 9 سوره آل عمران) توبه کننده واقعی (آیه 8 سوره تحریم) را هم می بخشد و هم پاک می کند (آیه 222 سوره بقره) پس نباید از بخشش خدا ناامید شد (آیه 53 سوره زمر)

نکته جالب ماجرا اینجاست که خدا نه تنها می بخشد و با خوبی های فرد؛ بدی های او می رود (آیه 114 سوره هود) بلکه به ازای هر بدی در پرونده اعمالش؛ خوبی و نیکی می نویسد. (آیه 70 سوره فرقان)

شرط این عنایت ویژه خدا؛ توبه حقیقی ست، توبه ای که انسان از گذشته اش نادم و پشیمان باشد، قصد ترک گناهان را داشته و بکوشد گذشته را جبران نماید، مثلا اگر حق الناسی به گردن دارد ادا کند؛ نمازی اگر قضا کرده بجای آرد و…

انسان فطرت پاکی دارد و منتظر تلنگر است؛ گاهی یک نصیحت، گاهی یک مطلب، گاهی یک فایل صوتی حال انسان را دگرگون کرده و او را به سوی نور و روشنایی رهنمون می گردد؛ این ها همه می تواند در قالب تذکر تصور شود چرا که قرآن تذکر را سودمند می داند. (آیه 55 سوره ذاریات)

سایت مسلمان برای کمک به تحقق این خصلت پسندیده (توبه کردن) اقدام به انتشار حدود 100 کلیپ آموزنده از حکایات و داستان های واقعی و تأثیرگذار نموده که توصیه می شود تمام آنها را دانلود کرده و برای دیگران نیز ارسال کنید تا شما نیز در این کار اخلاقی و تربیتی سهیم باشید.

نجات یک انسان از گمراهی برابر با نجات بشریت است (آیه 32 سوره مائده) بنابراین تجارت پرسودی را به شما معرفی کردیم.

کلیپ آموزنده و تأثیرگذار نامی ست که ما از واکنش مردم نسبت به این کلیپ های جالب برگزیده ایم؛ داستان علی گندابی، توبه طیب حاج رضایی، رسول ترک، ابراهیم جیب بر، حاج فرج تراب (معروفترین قمار باز تهران) و سایر افراد از جمله موارد منتشر شده در کلیپ آموزنده سایت مسلمان می باشد.

اگر حالتان خوب بود و دلتان شکست برای مجموعه خدوم و زحمتکش واحد تولید محتوای سایت مسلمان دعا بفرمائید.

کلیپ شماره 1 (دانلود)

کلیپ شماره 2 (دانلود)

کلیپ شماره 3 (دانلود)

کلیپ شماره 4 (دانلود)

کلیپ شماره 5 (دانلود)

کلیپ شماره 6 (دانلود)

کلیپ شماره 7 (دانلود)

کلیپ شماره 8 (دانلود)

کلیپ شماره 9 (دانلود)

کلیپ شماره 10 (دانلود)

کلیپ شماره 11 (دانلود)

کلیپ شماره 12 (دانلود)

کلیپ شماره 13 (دانلود)

کلیپ شماره 14 (دانلود)

کلیپ شماره 15 (دانلود)

کلیپ شماره 16 (دانلود)

کلیپ شماره 17 (دانلود)

کلیپ شماره 18 (دانلود)

کلیپ شماره 19 (دانلود)

کلیپ شماره 20 (دانلود)

کلیپ شماره 21 (دانلود)

کلیپ شماره 22 (دانلود)

کلیپ شماره 23 (دانلود)

کلیپ شماره 24 (دانلود)

کلیپ شماره 25 (دانلود)

کلیپ شماره 26 (دانلود)

کلیپ شماره 27 (دانلود)

کلیپ شماره 28 (دانلود)

کلیپ شماره 29 (دانلود)

کلیپ شماره 30 (دانلود)

کلیپ شماره 31 (دانلود)

کلیپ شماره 32 (دانلود)

کلیپ شماره 33 (دانلود)

کلیپ شماره 34 (دانلود)

کلیپ شماره 35 (دانلود)

کلیپ شماره 36 (دانلود)

کلیپ شماره 37 (دانلود)

کلیپ شماره 38 (دانلود)

کلیپ شماره 39 (دانلود)

کلیپ شماره 40 (دانلود)

کلیپ شماره 41 (دانلود)

کلیپ شماره 42 (دانلود)

کلیپ شماره 43 (دانلود)

کلیپ شماره 44 (دانلود)

کلیپ شماره 45 (دانلود)

کلیپ شماره 46 (دانلود)

کلیپ شماره 47 (دانلود)

کلیپ شماره 48 (دانلود)

کلیپ شماره 49 (دانلود)

کلیپ شماره 50 (دانلود)

کلیپ شماره 51 (دانلود)

کلیپ شماره 52 (دانلود)

کلیپ شماره 53 (دانلود)

کلیپ شماره 54 (دانلود)

کلیپ شماره 55 (دانلود)

کلیپ شماره 56 (دانلود)

کلیپ شماره 57 (دانلود)

کلیپ شماره 58 (دانلود)

کلیپ شماره 59 (دانلود)

کلیپ شماره 60 (دانلود)

کلیپ شماره 61 (دانلود)

کلیپ شماره 62 (دانلود)

کلیپ شماره 63 (دانلود)

کلیپ شماره 64 (دانلود)

کلیپ شماره 65 (دانلود)

کلیپ شماره 66 (دانلود)

کلیپ شماره 67 (دانلود)

کلیپ شماره 68 (دانلود)

کلیپ شماره 69 (دانلود)

کلیپ شماره 70 (دانلود)

کلیپ شماره 71 (دانلود)

کلیپ شماره 72 (دانلود)

کلیپ شماره 73 (دانلود)

کلیپ شماره 74 (دانلود)

کلیپ شماره 75 (دانلود)

کلیپ شماره 76 (دانلود)

کلیپ شماره 77 (دانلود)

کلیپ شماره 78 (دانلود)

کلیپ شماره 79 (دانلود)

کلیپ شماره 80 (دانلود)

کلیپ شماره 81 (دانلود)

کلیپ شماره 82 (دانلود)

کلیپ شماره 83 (دانلود)

کلیپ شماره 84 (دانلود)

کلیپ شماره 85 (دانلود)

کلیپ شماره 86 (دانلود)

کلیپ شماره 87 (دانلود)

کلیپ شماره 88 (دانلود)

کلیپ شماره 89 (دانلود)

کلیپ شماره 90 (دانلود)

کلیپ شماره 91 (دانلود)

کلیپ شماره 92 (دانلود)

کلیپ شماره 93 (دانلود)

کلیپ شماره 94 (دانلود)

تهیه شده در واحد تأمین محتوا و واحد سایت صوت سایت مسلمان