سوء پیشینه شرط استخدام در کارخانه

سوء پیشینه شرط استخدام در کارخانه

دانلود فیلم عجیب از کارخانه ای که سوء پیشینه شرط استخدام در آن است.


دانلود فیلم

همیشه داشتن سوء پیشینه باعث طرد افراد زندانی و حبس شده بوده است؛ نوع نگاه به این قبیل افراد؛ نگاه منزجرانه بوده و هیچکس حاضر نیست تا ریسک کرده و چنین افرادی را استخدام نماید.

اما در این بین دکتر نبی کارخانه زیتون راه اندازی کرده و شرط استخدام را داشتن سوء پیشینه می داند.

سایت مسلمان