خلیج فارس ثبت جهانی شد

خلیج فارس ثبت جهانی شد

دانلود فیلم خلیج فارس ثبت جهانی شد


دانلود فیلم

خلیج فارس برای همیشه با پسوند مروارید ثبت جهانی شد و هیچ کشوری از این پس حق ندارد آن را با نام دیگری یاد کند.
خلیج فارس برای ایران و ایرانیان به صورت دائم ثبت گردید.

سایت مسلمان