جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۹ شهریور ۹۹

سایت مسلمان جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش شنبه 29 شهریور 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

در ادامه شاهد جدول زمانی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 29 شهریور 99 هستید.(۲۹ شهریور ۹۹)

  • جدول درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 29 شهریور 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢- رشته طراحی دوخت

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار پایه ١٠- مشترک

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم( آموزش مقدماتی ٢)
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١ )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی پایه نهم ( مکالمه و لغات درس١ )
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ پایه١٢- رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

  • جدول درسی مدرسه تلویزیونی شبکه چهار (شبکه 4) 29 شهریور 99

🍀🍀شبکه ۴🍀🍀
📝ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸ درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
📝ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
📝ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

  • جدول درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن و معارف 29 شهریور 99

🌷🌷شبکه قرآن و معارف🌷🌷
🌺ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ مشترک رشته تجربی و ریاضی
🌺ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته ،متوسطه اول.

برای مشاهده فیلم های مدرسه تلویزیونی 29 شهریور99 بر روی همین نوشته کلیک کنید

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش شنبه 29 شهریور 99 - مسلمان