برنامه دروس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۱۶ مهر

جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 16 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 16 مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش چهارشنبه 16 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

لینک دانلود فیلم هر درس زیر عنوان همان درس قرار دارد

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 16 مهر 99

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته الکترونیک – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار – پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
سرویس چرخ خودرو-پودمان یک – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه ۱۰ – شاخه کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

[ لینک دانلود ریاضی اول دبستان ]

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

[ لینک دانلود علوم دوم دبستان ]

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه سوم

[ لینک دانلود فارسی سوم دبستان ]

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

[ لینک دانلود مطالعات چهارم دبستان ]

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

[ لینک دانلود ریاضی پنجم دبستان ]

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
بازی و ریاضی پایه ششم

[ لینک دانلود ریاضی ششم دبستان ]

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی / درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم

[ لینک دانلود فارسی هفتم متوسطه ]

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران ) پایه هشتم

[ لینک دانلود فارسی هشتم متوسطه ]

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه) پایه نهم

[ لینک دانلود فارسی نهم متوسطه ]

دوره آموزش مجازی متوسطه:

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی -انواع سناریو

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود شیمی دهم متوسطه ]

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود شیمی دوازدهم متوسطه ]

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲ – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود شیمی یازدهم متوسطه ]

ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود ریاضی دهم متوسطه ]

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
ریاضی۱/ دنباله حسابی – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار (4) 16 مهر 99

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی.

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول.