برنامه درسی شبکه آموزش و چهار سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش 22 مهر 99

سایت مسلمان برنامه درسی شبکه آموزش 22 مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 22 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

جدول پخش و برنامه درسی 22 مهر شبکه آموزش

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس طراحی یک -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی) – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا ۲۱:۵۰ نقاشی – رشته گرافیک – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا ٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ ریاضی /درس ترکیب توابع – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

برنامه درسی شبکه چهار 22 مهر 99

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

جدول پخش برنامه های درسی شبکه قرآن و معارف اسلامی

……صبح …
ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
……..عصر …
ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.