برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۲۲ شهریور ۹۹

برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش شنبه

سایت مسلمان بعوان اولین منبع خبر؛ برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 22 شهریور 99 مدرسه تلویزیونی ایران + جدول پخش برنامه فرصت برابر را برای مقاطع مختلف تحصیلی منتشر کرد. برنامه درسی شبکه آموزش فردا ۲۲ شهریور ۹۹ در ادامه قابل مشاهده است. همچنین پخش زنده شبکه آموزش و دانلود فیلم های درسی از سایت ویدیو امکان پذیر است.(کلیک کنید)

برنامه درسی شبکه آموزش 22 شهریور 99 + جدول تدریس مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ شهریور شبکه چهار و قرآن - مسلمان

برنامه درسی پایه ابتداییساعت پخش و جدول دروس
پایه اول ابتدایی و دبستانساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌ نگارش
پایه دوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی
پایه سوم ابتدایی و دبستانساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم ابتدایی و دبستانساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی
پایه پنجم ابتدایی و دبستانساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش
پایه ششم ابتدایی و دبستانساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر
برنامه درسی متوسطه اولساعت پخش و جدول دروس
کلاس درس پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی
کلاس درس پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی
کلاس درس پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی
برنامه درسی متوسطه دومساعت پخش و جدول دروس
ویژه دبیرانساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش دبیران
پایه دهمساعت ١۶:٣٠ تا ١٧زیست شناسی١
پایه یازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢
پایه یازدهمساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ رشته تجربی
پایه یازدهمساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس فیزیک ٢ رشته تجربی
پایه دوازدهمساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ٣ رشته تجربی

مشاهده کامل برنامه درسی 22 شهریور شبکه آموزش و 4 سیما + جدول درسی شبکه قرآن (کلیک کنید)