تقلید جوان لبنانی از محمود شحات انور در حضور وی

تقلید جوان لبنانی از محمود شحات انور در حضور وی

در این فیلم محمود شحات انور در کنار قاری جوان لبنانی که به زیبایی یکی از فرازهای تلاوت شده توسط محمود شحات را قرائت می کند نشسته؛ و هر از گاهی این قاری جوان و با استعداد را مورد تشویق قرار می دهد.

تهیه شده در معاونت چند رسانه ای سایت مسلمان