ترتیل منشاوی

ترتیل منشاوی به تفکیک سوره های قرآن کریم

برای دانلود به تفکیک جزء به جزء اینجا کلیک کنید

دانلود ترتیل منشاوی (کل قرآن)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه حمد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بقره با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نساء با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مائده با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انعام با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اعراف با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انفال با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه توبه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه یونس با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه هود با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه یوسف با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه رعد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ابراهیم با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حجر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نحل با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اسراء با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه کهف با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مریم با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه انبیاء با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حج با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مؤمنون با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نور با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فرقان با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه شعراء با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نمل با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قصص با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عنکبوت با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه روم با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه لقمان با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه سجده با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه احزاب با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه سبأ با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فاطر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه یس با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه صافات با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ص با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه زمر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه غافر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه فصلت با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه شوری با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه زخرف با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه دخان با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه جاثیه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه احقاف با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه محمد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فتح با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حجرات با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ق با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه ذاریات با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طور با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نجم با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قمر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه رحمن با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه واقعه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حدید با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مجادله با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حشر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ممتحنه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه صف با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه جمعه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه منافقون با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تغابن با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طلاق با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تحریم با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ملک با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قلم با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره حاقه حمد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره معارج حمد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه نوح با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه جن با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مزمل با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مدثر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قیامت با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انسان با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مرسلات با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نبأ با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نازعات با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عبس با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه تکویر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مطففین با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انشقاق با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بروج با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طارق با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه غاشیه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فجر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بلد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه شمس با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه لیل با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ضحی با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انشراح با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تین با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه علق با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قدر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بینه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه زلزال با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عادیات با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه قارعه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تکاثر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عصر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه همزه با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فیل با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قریش با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ماعون با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه کوثر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه کافرون با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نصر با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

ترتیل منشاوی

دانلود تلاوت سوره مبارکه مسد با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اخلاص با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فلق با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ناس با صدای استاد صدیق منشاوی (دانلود)

تهیه شده در واحد صوت سایت مسلمان