ترتیل شهریار پرهیزگار – دانلود صوت تلاوت ترتیل کل قرآن

ترتیل شهریار پرهیزگار به تفکیک سوره به سوره

دانلود ترتیل شهریار پرهیزگار (کل قرآن)

برای دانلود به تفکیک جزء به جزء اینجا کلیک کنید

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه حمد با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بقره با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نساء با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مائده با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انعام با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اعراف با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انفال با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه توبه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه یونس با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه هود با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه یوسف با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه رعد با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ابراهیم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حجر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نحل با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اسراء با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه کهف با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه انبیاء با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حج با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مؤمنون با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نور با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فرقان با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه شعراء با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نمل با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قصص با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عنکبوت با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه روم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه لقمان با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه سجده با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه احزاب با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه سبأ با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فاطر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه یس با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه صافات با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ص با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه زمر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه غافر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه فصلت با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه شوری با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه زخرف با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه دخان با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه جاثیه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه احقاف با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه محمد با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فتح با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حجرات با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ق با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه ذاریات با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طور با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نجم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قمر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه الرحمن با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه واقعه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حدید با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مجادله با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حشر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ممتحنه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه صف با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه جمعه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه منافقون با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تغابن با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طلاق با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تحریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ملک با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قلم با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه حاقه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه معارج با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه نوح با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه جن با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مزمل با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مدثر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قیامت با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انسان با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مرسلات با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نبأ با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نازعات با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عبس با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه تکویر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه مطففین با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه انشقاق با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بروج با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه طارق با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه غاشیه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فجر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بلد با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه شمس با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه لیل با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ضحی با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه شرح با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تین با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه علق با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قدر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه بینه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه زلزله با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عادیات با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه قارعه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه تکاثر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه عصر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه همزه با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فیل با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه قریش با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ماعون با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه کوثر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه کافرون با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه نصر با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

ترتیل شهریار پرهیزگار

دانلود تلاوت سوره مبارکه مسد با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه اخلاص با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه فلق با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

دانلود تلاوت سوره مبارکه ناس با صدای استاد شهریار پرهیزگار (دانلود)

زندگینامه استاد شهریار پرهیزگار

شهریار پرهیزگار، (زادهٔ ۲۵ مرداد ۱۳۴۳ در تهران) از قاریان شیعه و حافظان ایرانی است. اشتیاق او به آموختن قرآن و جو مذهبی خانواده، یکی از عوامل اصلی در گرایش قرآنی او بوده‌است.

میل به قرآن در کودکی

او می‌گوید:

میل و اشتیاق درونی به شنیدن نغمات روحانی اعم از دعا و قرآن که به ویژه توسط مادرم در برخی مواقع به شکلی محزون تلاوت می‌شد مرا ترغیب می‌کرد. یکی از تفریحات کودکی من این بود که گوشه‌ای می‌نشستم و برای خودم مسابقه‌ای قرآنی ترتیب می‌دادم و خودم را قاری تجسم می‌نمودم و احساس می‌کردم که از من برای اجرای برنامه دعوت شده و من باید در شروع مسابقه بخوانم، بعد هم با یک لحن و وضعیت خاصی شروع می‌کردم به خواندن و خانواده که این را دیدند بیشتر توجه‌شان جلب شد و مرا به جلسات قرآنی راهنمایی کردند.

آغاز راه

شهریار پرهیزگار در سال ۱۳۵۴ که ۹ سال بیشتر نداشت با شنیدن چند تلاوت زیبا از مسابقات جهانی در مالزی که از طریق تلویزیون پخش می‌شد مجذوب تلاوت قرآن شد. بخصوص تلاوت محمد تقی مروت که رتبه نخست آن سال را کسب کردند بر او اثری ویژه گذاشت و زندگی آینده‌اش را در مسیر قرآن رقم زد. آقای شهریار پرهیزگار، روخوانی و روانخوانی و مباحث اجمالی در زمینه تجوید مقدماتی را در محضر استاد ادیب و تجوید و صوت و لحن قرآن کریم را همزمان در جلسات محمد تقی مروت آغاز کرد و سپس با راهنمایی استاد، در جلسات درس استاد مولایی حضور یافت و بدین ترتیب حفظ قرآن را آغاز کرد.

وی اولین بار به صورت رسمی در مسابقات قرآنی که در سال ۱۳۵۶ در مسجد لاله‌زار و در مقابله با رژیم پهلوی برگزار شد به تلاوت پرداخت و در این مراسم که بسیار با شکوه برگزار شد آیاتی از سوره مبارکه یوسف را به زیبایی تلاوت کرد.

ازدواج

او پس از دریافت دیپلم، در دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته نرم‌افزار کامپیوتر تحصیل خود را آغاز کرد و مدرک کارشناسی را دریافت نمود و در سال ۱۳۶۹ ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند به نام‌های فاطمه و مهدیه‌ است.

مسابقات قرآنی

شهریار پرهیزگار قرآن را در طول سه سال در جلسات حفظ استاد مولایی از حفظ کرد و در بسیاری از مسابقات داخلی و خارجی، رتبه‌های ممتاز کسب کرده‌است.

او در سال ۱۳۶۲ در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در حفظ ۱۵ جزء رتبه نخست را کسب کرد؛ همچنین در سال ۱۳۶۴ در حفظ ۲۰ جزء رتبه دوم را در کشور عربستان بدست آورد.

شهریار پرهیزگار در سال ۱۳۶۶ هم در رشتهٔ حفظ کل قرآن در مسابقات بین‌المللی ایران شرکت کرد و رتبه نخست را در این مسابقات از آن خود ساخت. او در سال ۷۱ نیز به رتبه نخست مسابقات کشور عربستان در رشته حفظ کل دست یافت.

شهریار پرهیزگار، شرکت در مسابقات قرآنی را به‌صورت رسمی در سال ۱۳۵۶ در مسجد لاله‌زار آغاز کرد.

اذان

اذانی با صدای شهریار پرهیزگار در آرشیو صدا و سیما موجود است که بر خلاف نوع اذانهای دیگر، استودیویی نیست؛ بلکه در اصل، پیش از اقامهٔ یکی از نمازهای جمعه در دانشگاه تهران در سالهای اول دههٔ ۶۰ گفته شده‌است. مرحوم مرتضایی‌فر (مجری مراسم نماز جمعه) در همان مراسم، یادآور شد که شهریار پرهیزگار پس از موفقیت در حفظ نصف و سپس دوسوم قرآن کریم، هم‌اکنون در حال حفظ کل قرآن کریم است.

ترتیل شهریار پرهیزگار

بی شک ترتیل شهریار پرهیزگار یکی از زیباترین و بهترین ترتیل های ایرانی است، کمتر کسی را می توان یافت که با ترتیل شهریار پرهیزگار آشنا نباشد. ترتیل شهریار پرهیزگار در دهه 60 با سختی های فراوان اجرا و ضبط شده اما همچنان پس از چندین سال؛ مورد استقبال بسیاری از مردم است.

منبع:سایت راسخون
تهیه شده در واحد صوت سایت مسلمان