جدول پخش برنامه درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 5 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه 1399

برای مشاهده پخش زنده شبکه آموزش و شبکه چهار اینجا کلیک کنید

جدول برنامه درسی فردا جمعه 5 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس عربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول
ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۵:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک .
ساعت ۱۶ درس فیزیک ٢ پایه ١١رشته علوم تجربی .
ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ اخلاق حرفه ای – پایه ١٢ – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:١۵ درس عربی ٣ – پایه ١٢ – مبحث معرفه و نکره – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس ریاضی ٢ – پایه ١١ – مبحث لگاریتم – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش .

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه ١١ – بازاریابی و فروش کسب و کار نوآورانه – درس مشترک – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 5 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 5 اردیبهشت سایت ویدیو