جدول پخش برنامه درسی ۱۵ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 15 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 15 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 15 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی ‌ پایه ٩ متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس ریاضی پایه 8 متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه 7 متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه 8 متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 15 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی‌ پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس هدیه های آسمانی و زندگی پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه های آسمانی و زندگی پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس مهارتهای اجتماعی و زندگی پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس هدیه های آسمانی و زندگی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 15 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس علوم ومعارف قرآنی٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس علوم و معارف قرآنی ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 15 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢٠ استاندارد قالی بافی درجه ٢-پایه١٠و١١- مبحث عیوب فرش-شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش-پایه١٢-رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه ای.

♦️⏰ ساعت ٧:۴٠ تا ٨:٠٠ کار با فلش -پایه١٢- مدیریت صفحه و برنامه نویسی در فلش -رشته رایانه -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:٠٠ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- مبحث آزمون ها- رشته تربیت بدنی

♦️⏰ ساعت٨:٣٠ تا ٩:٠۵ تفکر رسانه ای -پایه١١-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت ۹:٠۵ تا ٩:۴٠ نویس تراش CNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 15 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی پنجشنبه 15 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول پنجشنبه 15 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم پنجشنبه پانزدهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای پنجشنبه 15 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش پنجشنبه پانزدهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه 15 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 15 خرداد سایت ویدیو