جدول پخش شبکه آموزش شنبه ۱۵ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش 15 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی 15 شهریور 99 شبکه آموزش و شبکه 4 سیما مدرسه تلویزیونی ایران برای استفاده دانش آموزان، اولیاء و مربیان در سایت مسلمان منتشر شده که می توانید در ادامه جدول برنامه های درسی امروز شنبه  ۱۵ شهریور ۹۹ را در مقاطع تحصیلی مختلف اعم از ابتدایی متوسطه اول و دوم را ملاحظه نمائید.

دانلود اپلیکیشن شاد 2 جدید   

دانلود فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش و چهار 15 شهریور 99 - جدول زمانی مدرسه تلویزیونی

دوره ابتدایی✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
✔️ ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
✔️ ساعت١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
✔️ ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
✔️ ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
✔️ ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم
متوسطه اول🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ عربی پایه هفتم ( درس اول )
🕗 ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
🕗 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )
متوسطه دوم✔️ ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی
✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار سیما ۱۵ شهریور ۹۹

متوسطه دوم✔️ ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
✔️ ساعت٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها
✔️ ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها
✔️ ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها
✔️ ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها
✔️ ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
فنی و حرفه ای و کاردانش✔️ ساعت٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
✔️ ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
✔️ ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
✔️ ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
✔️ ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران -مشترک زمینه هنر و گرافیک