احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

شک در وضو (احکام واجبات و مبطلات وضو)
مساله 323ـ هرگاه انسان وضو داشته و شک کند باطل شده یا نه، بنامى گذارد که وضوى او باقى است و بعکس اگر کسى وضو نداشته، شک دارد وضو گرفته یا نه، بنا مى گذارد که وضو نگرفته است.

مساله 324ـ کسى که مى داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده، مثلاً بول کرده، چنانچه نداند کدامیک جلوتر بوده، باید وضو بگیرد.

مساله 325ـ کسى که در کارهاى وضو یا شرایط آن مثل پاک بودن آب و وجود مانع بر اعضاى وضو، زیاد شک مى کند، باید اعتنا نکند و مطابق معمول مردم انجام دهد

مساله 326ـ هرگاه بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح است، ولى براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد

مساله 327ـ هرگاه در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و بعد از آن وضو بگیرد و اعاده نماید.

شرایط وضو برای افرادی که دارای بیماری (خروج بول یا غائط غیر ارادی) هستند (احکام واجبات و مبطلات وضو)

مساله 328ـ هرگاه انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره خارج مى شود، یا نمى تواند از بیرون آمدن غائط خوددارى کند، چنانچه مى داند که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا مى کند باید نماز را در همان وقت مهلت بخواند و باید به واجبات نماز قناعت کند و اذان و اقامه و قنوت را اگر مهلت نمى دهد ترک کند.

مساله 329ـ اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمى کند کافی است برای هر نماز یک وضو گرفته و بلافاصله نماز را بخواند و لو اینکه در بین نماز چیزی از او خارج شود.

مساله 330ـ چنان که گفته شد هرگاه بول یا غائط طورى پى در پى از او خارج شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او بسیار مشکل است، یک وضو کافى است، بلکه مى تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد.

مساله 331ـ هرگاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.

مساله 333ـ کسى که بول یا غائط پى در پى از او خارج مى شود باید بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى به جا آوردن نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده، وضو گرفتن دیگرى لازم نیست، به شرط این که میان نماز و این کارها فاصله اى نیندازد.

مساله 334ـ کسى که بول یا غائط از او بى اختیار خارج مى شود باید براى نماز به وسیله کیسه و مانند آن از آلودگى جاهاى دیگر بدن جلوگیرى کند و احتیاط آن است که پیش از هر نماز مخرج را آب بکشد.

مساله 335ـ کسانى که داراى چنین بیمارى هستند، اگر به آسانى قابل معالجه باشند واجب است معالجه کنند و اگر نکنند براى آنها اشکال دارد.

مساله 336ـ کسانى که به چنین بیمارى مبتلا هستند پس از بهبودى لازم نیست نمازهایى را که در وقت بیمارى طبق دستورهاى بالا خوانده اند قضا نمایند، ولى اگر قبل از پایان وقت نماز بهبودى یابند باید نمازى را که وقتش باقى است اعاده کنند (بنابر احتیاط واجب).

مساله 332ـ هرگاه مرضى دارد که نمى تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند، باید به وظیفه کسانى که نمى توانند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کنند عمل نماید.

اموری که وضو برای آن واجب است (احکام واجبات و مبطلات وضو)

مساله 337ـ وضو براى شش چیز واجب است:

1ـ نماز واجب (غیر از نماز میّت)

2ـ سجده و تشهّد فراموش شده.

3ـ طواف واجب (باید توجّه داشت طوافهایى که جزء حج یا عمره است طواف واجب حساب مى شود هرچند اصل حج و عمره مستحب باشد).

4ـ هرگاه نذر یا عهد کرده، یا قسم خورده که وضو بگیرد و با طهارت باشد.

5ـ هرگاه نذر کرده جایى از بدن خود را به خطّ قرآن برساند (در صورتى که این نذر شرعاً رجحان داشته باشد مثل این که مى خواهد از روى احترام خطّ قرآن را ببوسد).

6ـ براى آب کشیدن قرآنى که نجس شده یا بیرون آوردن آن از محل آلوده، هرگاه مجبور باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند.

حکمک تماس بدن با قرآن و اسامی معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) بدون وضو

مساله 338ـ تماسّ بدن با خطّ قرآن براى کسى که وضو ندارد حرام است، ولى ترجمه قرآن به زبانهاى دیگر این حکم را ندارد.

مساله 339ـ هرگاه دیوانه یا بچّه اى بدون وضو دست به خطّ قرآن مى زند جلوگیرى او واجب نیست، امّا اگر کارى کنند که بى احترامى به قرآن باشد باید از آنها جلوگیرى کرد.

مساله 340ـ کسى که وضو ندارد برای او لمس اسم خداوند متعال به هر زبانى که نوشته شده باشد و لمس اسم مبارک پیامبر (صلى الله علیه وآله) و ائمّه هدى (علیهم السلام) و حضرت زهرا(علیها السلام) در صورتی که هتک حرمت شود حرام است، در غیر این صورت احتیاط واجب ترک است.

نماز با وضوی قبل از وقت

مساله 341ـ مستحبّ است انسان براى این که با طهارت باشد وضو بگیرد، خواه نزدیک وقت نماز باشد یا نه و با آن وضو، مى تواند نماز بخواند.

مساله 342ـ هرگاه یقین دارد وقت، داخل شده و قصد وضوى واجب کند، بعد بفهمد وقت، داخل نشده بود، وضوى او صحیح است.

مستحبات وضو

مساله 343ـ وضو گرفتن در چند جا مستحبّ است: براى خواندن قرآن، براى نماز میّت و براى دعا و مانند آن و نیز مستحبّ است کسى که وضو دارد براى خواندن نماز، تجدید وضو کند و هرگاه به قصد یکى از این کارها وضو بگیرد تمام کارهایى را که مشروط به وضو است مى تواند انجام دهد.

مبطلات وضو

مساله 344ـ هشت چیز وضو را باطل مى کند:

1ـ خارج شدن بول. 2ـ غائط. 3ـ بادى که از مخرج غائط خارج شود. 4ـ خوابى که بر عقل غلبه کند و به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى شود. 5ـ کلّیّه امورى که عقل را از بین مى برد مانند مستى، بیهوشى و دیوانگى (بنابر احتیاط واجب). 6ـ استحاضه زنان که شرح آن در جاى خود مى آید. 7ـ کارى که براى آن باید غسل کرد، مانند جنابت. 8ـ مسّ میّت انسان.

منبع احکام واجبات و مبطلات وضو : سایت آیت الله مکارم شیرازی
احکام واجبات و مبطلات وضو تهیه شده در واحد پاسخگویی به سؤالات شرعی سایت مسلمان