احکام ظرف ها – آیت الله مکارم شیرازی

ظرفهاى ساخته شده از پوست مردار

مساله 246ـ ظرفها و مشکهایى که از پوست مردار یا حیوان نجس العین مثل سگ و خوک درست شده، استعمال آنها براى خوردن یا آشامیدن یا آب وضو و غسل و مانند آن جایز نیست، امّا براى کارهایى که طهارت در آن شرط نیست (مانند آبیارى، زراعت و آب دادن به حیوانات) مانعى ندارد، هرچند احتیاط مستحبّ آن است که به هیچ وجه از آنها استفاده نشود.

ظرفهاى ساخته شده از طلا ونقره

مساله 247ـ خوردن و نوشیدن از ظرف «طلا» و «نقره» و استعمال آنها حرام است، بلکه استفاده از آنها براى زینت اتاق و یا هر منظور دیگر نیز جایز نیست (بنابر احتیاط واجب).

خرید و فروش، ساخت و اخذ اجرت جهت ظروف طلا و نقره

مساله 248ـ از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

اشیائی که حکم ظرف را ندارند

مساله 249ـ آنچه را ظرف نمى گویند مانند گیره استکان و بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و امثال اینها، اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد، ولى بنابر احتیاط واجب از عطردان و سرمه دان و مثل آنها باید اجتناب کرد.

ظرفهایى که روی آن آب طلا داده اند

مساله 250ـ ظرفى که روى آن را «آب طلا» یا «آب نقره» داده اند اشکال ندارد.

ظرفهاى ساخته شده از مخلوط فلز و طلا و نقره

مساله 251ـ هرگاه فلزّ دیگرى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه به آن ظرف طلا یا نقره نگویند، استعمال آن مانعى ندارد، ولى اگر فقط طلا و نقره را با هم مخلوط کنند حرام است.

انتقال غذا از ظرف طلا یا نقره به ظرف دیگری

مساله 252ـ هرگاه غذایى را که در ظرف طلا یا نقره است به منظور پرهیز از حرام در ظرف دیگرى بریزند این استعمال جایز است، ولى اگر به این منظور نباشد حرام است، امّا به هر حال خوردن آن غذا از ظرف دوم که طلا و نقره نیست، اشکال ندارد.

استفاده از ظروف طلا و نقره در صورت اضطرار

مساله 253ـ استفاده از ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى جایز است و براى وضو و غسل نیز در حال تقیّه مانعى ندارد.

شک در جنس ظرف

مساله 254ـ هرگاه شک کند ظرفى از طلا یا نقره است یا جنس دیگر، استفاده از آن اشکال ندارد، تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.

طلاى سفید

مساله 255ـ آنچه را طلاى سفید مى گویند نیز در حکم طلاى سرخ و زرد است، ولی پلاتین که فلزّ دیگری است اشکال ندارد.