احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

7075
احکام واجبات و مبطلات - احکام وضو - شک در وضو - واجبات وضو - مبطلات وضو - مستحبات وضو - کارهای نیازمند وضو - آیت الله مکارم شیرازی - مقلد مکارم - مرجع تقلید مکارم
احکام شرعی آیت الله مکارم شیرازی

احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

شک در وضو (احکام واجبات و مبطلات وضو)
مساله ۳۲۳ـ هرگاه انسان وضو داشته و شک کند باطل شده یا نه، بنامى گذارد که وضوى او باقى است و بعکس اگر کسى وضو نداشته، شک دارد وضو گرفته یا نه، بنا مى گذارد که وضو نگرفته است.

مساله ۳۲۴ـ کسى که مى داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده، مثلاً بول کرده، چنانچه نداند کدامیک جلوتر بوده، باید وضو بگیرد.

مساله ۳۲۵ـ کسى که در کارهاى وضو یا شرایط آن مثل پاک بودن آب و وجود مانع بر اعضاى وضو، زیاد شک مى کند، باید اعتنا نکند و مطابق معمول مردم انجام دهد

مساله ۳۲۶ـ هرگاه بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح است، ولى براى نمازهاى بعد باید وضو بگیرد

مساله ۳۲۷ـ هرگاه در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و بعد از آن وضو بگیرد و اعاده نماید.

شرایط وضو برای افرادی که دارای بیماری (خروج بول یا غائط غیر ارادی) هستند (احکام واجبات و مبطلات وضو)

مساله ۳۲۸ـ هرگاه انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره خارج مى شود، یا نمى تواند از بیرون آمدن غائط خوددارى کند، چنانچه مى داند که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا مى کند باید نماز را در همان وقت مهلت بخواند و باید به واجبات نماز قناعت کند و اذان و اقامه و قنوت را اگر مهلت نمى دهد ترک کند.

مساله ۳۲۹ـ اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمى کند کافی است برای هر نماز یک وضو گرفته و بلافاصله نماز را بخواند و لو اینکه در بین نماز چیزی از او خارج شود.

مساله ۳۳۰ـ چنان که گفته شد هرگاه بول یا غائط طورى پى در پى از او خارج شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او بسیار مشکل است، یک وضو کافى است، بلکه مى تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد.

مساله ۳۳۱ـ هرگاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.

مساله ۳۳۳ـ کسى که بول یا غائط پى در پى از او خارج مى شود باید بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى به جا آوردن نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده، وضو گرفتن دیگرى لازم نیست، به شرط این که میان نماز و این کارها فاصله اى نیندازد.

مساله ۳۳۴ـ کسى که بول یا غائط از او بى اختیار خارج مى شود باید براى نماز به وسیله کیسه و مانند آن از آلودگى جاهاى دیگر بدن جلوگیرى کند و احتیاط آن است که پیش از هر نماز مخرج را آب بکشد.

مساله ۳۳۵ـ کسانى که داراى چنین بیمارى هستند، اگر به آسانى قابل معالجه باشند واجب است معالجه کنند و اگر نکنند براى آنها اشکال دارد.

مساله ۳۳۶ـ کسانى که به چنین بیمارى مبتلا هستند پس از بهبودى لازم نیست نمازهایى را که در وقت بیمارى طبق دستورهاى بالا خوانده اند قضا نمایند، ولى اگر قبل از پایان وقت نماز بهبودى یابند باید نمازى را که وقتش باقى است اعاده کنند (بنابر احتیاط واجب).

مساله ۳۳۲ـ هرگاه مرضى دارد که نمى تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند، باید به وظیفه کسانى که نمى توانند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کنند عمل نماید.

اموری که وضو برای آن واجب است (احکام واجبات و مبطلات وضو)

مساله ۳۳۷ـ وضو براى شش چیز واجب است:

۱ـ نماز واجب (غیر از نماز میّت)

۲ـ سجده و تشهّد فراموش شده.

۳ـ طواف واجب (باید توجّه داشت طوافهایى که جزء حج یا عمره است طواف واجب حساب مى شود هرچند اصل حج و عمره مستحب باشد).

۴ـ هرگاه نذر یا عهد کرده، یا قسم خورده که وضو بگیرد و با طهارت باشد.

۵ـ هرگاه نذر کرده جایى از بدن خود را به خطّ قرآن برساند (در صورتى که این نذر شرعاً رجحان داشته باشد مثل این که مى خواهد از روى احترام خطّ قرآن را ببوسد).

۶ـ براى آب کشیدن قرآنى که نجس شده یا بیرون آوردن آن از محل آلوده، هرگاه مجبور باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند.

حکمک تماس بدن با قرآن و اسامی معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) بدون وضو

مساله ۳۳۸ـ تماسّ بدن با خطّ قرآن براى کسى که وضو ندارد حرام است، ولى ترجمه قرآن به زبانهاى دیگر این حکم را ندارد.

مساله ۳۳۹ـ هرگاه دیوانه یا بچّه اى بدون وضو دست به خطّ قرآن مى زند جلوگیرى او واجب نیست، امّا اگر کارى کنند که بى احترامى به قرآن باشد باید از آنها جلوگیرى کرد.

مساله ۳۴۰ـ کسى که وضو ندارد برای او لمس اسم خداوند متعال به هر زبانى که نوشته شده باشد و لمس اسم مبارک پیامبر (صلى الله علیه وآله) و ائمّه هدى (علیهم السلام) و حضرت زهرا(علیها السلام) در صورتی که هتک حرمت شود حرام است، در غیر این صورت احتیاط واجب ترک است.

نماز با وضوی قبل از وقت

مساله ۳۴۱ـ مستحبّ است انسان براى این که با طهارت باشد وضو بگیرد، خواه نزدیک وقت نماز باشد یا نه و با آن وضو، مى تواند نماز بخواند.

مساله ۳۴۲ـ هرگاه یقین دارد وقت، داخل شده و قصد وضوى واجب کند، بعد بفهمد وقت، داخل نشده بود، وضوى او صحیح است.

مستحبات وضو

مساله ۳۴۳ـ وضو گرفتن در چند جا مستحبّ است: براى خواندن قرآن، براى نماز میّت و براى دعا و مانند آن و نیز مستحبّ است کسى که وضو دارد براى خواندن نماز، تجدید وضو کند و هرگاه به قصد یکى از این کارها وضو بگیرد تمام کارهایى را که مشروط به وضو است مى تواند انجام دهد.

مبطلات وضو

مساله ۳۴۴ـ هشت چیز وضو را باطل مى کند:

۱ـ خارج شدن بول. ۲ـ غائط. ۳ـ بادى که از مخرج غائط خارج شود. ۴ـ خوابى که بر عقل غلبه کند و به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى شود. ۵ـ کلّیّه امورى که عقل را از بین مى برد مانند مستى، بیهوشى و دیوانگى (بنابر احتیاط واجب). ۶ـ استحاضه زنان که شرح آن در جاى خود مى آید. ۷ـ کارى که براى آن باید غسل کرد، مانند جنابت. ۸ـ مسّ میّت انسان.

منبع احکام واجبات و مبطلات وضو : سایت آیت الله مکارم شیرازی
احکام واجبات و مبطلات وضو تهیه شده در واحد پاسخگویی به سؤالات شرعی سایت مسلمان