احکام ظرف ها – آیت الله مکارم شیرازی

ظرفهاى ساخته شده از پوست مردار

مساله ۲۴۶ـ ظرفها و مشکهایى که از پوست مردار یا حیوان نجس العین مثل سگ و خوک درست شده، استعمال آنها براى خوردن یا آشامیدن یا آب وضو و غسل و مانند آن جایز نیست، امّا براى کارهایى که طهارت در آن شرط نیست (مانند آبیارى، زراعت و آب دادن به حیوانات) مانعى ندارد، هرچند احتیاط مستحبّ آن است که به هیچ وجه از آنها استفاده نشود.

ظرفهاى ساخته شده از طلا ونقره

مساله ۲۴۷ـ خوردن و نوشیدن از ظرف «طلا» و «نقره» و استعمال آنها حرام است، بلکه استفاده از آنها براى زینت اتاق و یا هر منظور دیگر نیز جایز نیست (بنابر احتیاط واجب).

خرید و فروش، ساخت و اخذ اجرت جهت ظروف طلا و نقره

مساله ۲۴۸ـ از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

اشیائی که حکم ظرف را ندارند

مساله ۲۴۹ـ آنچه را ظرف نمى گویند مانند گیره استکان و بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و امثال اینها، اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد، ولى بنابر احتیاط واجب از عطردان و سرمه دان و مثل آنها باید اجتناب کرد.

ظرفهایى که روی آن آب طلا داده اند

مساله ۲۵۰ـ ظرفى که روى آن را «آب طلا» یا «آب نقره» داده اند اشکال ندارد.

ظرفهاى ساخته شده از مخلوط فلز و طلا و نقره

مساله ۲۵۱ـ هرگاه فلزّ دیگرى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه به آن ظرف طلا یا نقره نگویند، استعمال آن مانعى ندارد، ولى اگر فقط طلا و نقره را با هم مخلوط کنند حرام است.

انتقال غذا از ظرف طلا یا نقره به ظرف دیگری

مساله ۲۵۲ـ هرگاه غذایى را که در ظرف طلا یا نقره است به منظور پرهیز از حرام در ظرف دیگرى بریزند این استعمال جایز است، ولى اگر به این منظور نباشد حرام است، امّا به هر حال خوردن آن غذا از ظرف دوم که طلا و نقره نیست، اشکال ندارد.

استفاده از ظروف طلا و نقره در صورت اضطرار

مساله ۲۵۳ـ استفاده از ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى جایز است و براى وضو و غسل نیز در حال تقیّه مانعى ندارد.

شک در جنس ظرف

مساله ۲۵۴ـ هرگاه شک کند ظرفى از طلا یا نقره است یا جنس دیگر، استفاده از آن اشکال ندارد، تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.

طلاى سفید

مساله ۲۵۵ـ آنچه را طلاى سفید مى گویند نیز در حکم طلاى سرخ و زرد است، ولی پلاتین که فلزّ دیگری است اشکال ندارد.