آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۵

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت: کیفیت وضو

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س. مقدم کردن مسح پای چپ بر مسح پای راست چه حکمی دارد؟
ج. جایز نیست.

س. اگر در بین وضو، از نیت ادامه‌ی وضو منصرف شویم آیا می‌توانیم بدون به هم خوردن موالات، وضو را ادامه دهیم و اگر بعضی از اعمال وضو را به حالت تردید در نیت انجام دهیم حکم چیست؟
ج. اگر قبل از آن که موالات به هم بخورد به نیّت اول خود برگردد و بقیه اعمال را به آنچه که با نیّت آورده بود، ضمیمه کند وضو صحیح است.

س. وضو گرفتن در شرایطی که شخص دیگری آب را بریزد و ما وضو بگیریم چه حکمی دارد؟
ج. اگر دیگری صرفاً آب را بریزد و شخص خودش شستن را انجام می دهد اشکال ندارد.

س. در مسح سر و پا، آیا مسح با سر انگشت کافی است یا می‌بایست با کف دست مسح نمود؟
ج. مسح با رطوبت باقیمانده در کف دست انجام می شود و فرقی بین سر انگشت و سایر کف دست نیست.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: در هنگام وضو ریختن آب غیر وضو بر روى دست چه حکمى دارد؟
ج) مانع ندارد، و مى‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشوید. آنچه اشکال دارد این است که با آب غیر وضو مسح کشیده شود.

س: یک پاى من قطع شده است و گاهى درون پاى مصنوعی، پایم زخم می‌شود و مقدار گسترش آن بیشتر از حد مجاز شرعى مى شود، آیا براى نماز و حج، حکم زخم بسته را دارد و مى توانم بدون اعتنا به آن اعمالم را بجا آورم یا باید پاى مصنوعى ام را درآورده و پایم را آب کشیده و بدون پاى مصنوعى اعمال حج یا نمازم را بجا آورم، در صورتى که بدون پاى مصنوعى دچار مشکل و مشقت مى گردم، تکلیف ما چیست؟
ج) اگر به گونه‌اى است که آب کشیدن براى بیشتر مردم یا براى خصوص شما سخت است، نسبت به تطهیر آن تکلیف و وظیفه‌اى ندارید در غیر این صورت باید تطهیر کنید، و لازم نیست پاى مصنوعى را از خود جدا کنید.

س: در خصوص وضو گرفتن براى بانوان بفرمائید آیا براى ریختن آب بر روى دست بانوان باید از جلوى آرنج بریزند و مردان از پشت آرنج چنانچه این موضوع رعایت نشود و زنان هم مانند مردان از پشت دست آب بریزند حکم چیست؟
ج) عمل مذکور براى زنان و مردان استحباب دارد، و اگر رعایت نشود وضو صحیح است.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: آیا براى مسح پا، مسح بر انگشت شست کافیست؟
ج) اگر از سر انگشت شَست تا مفصل ساقِ پا کشیده شود کافى است.

س: ظاهراً بر حسب فتواى جنابعالى مسح پا باید تا مفصل کشیده شود. لطفاً توضیح فرمایید اگر شخصى مسح پا را تا روى برآمدگى مى‌کشیده است، آیا باید نمازهایى را که با این نوع وضو گرفتن خوانده است قضا نماید؟ آیا این شخص به تکلیف خود عمل نکرده است؟
ج) نسبت به گذشته محکوم به صحّت است و از این به بعد، تا مفصل، مسح نماید.

س: آیا چند بار کشیدن مسح باعث بطلان وضو مى‌‌شود؟
ج) اگر پس از خشک کردن موضع مسح باشد و به حدّ وسواس هم نرسد اشکال ندارد.

س: من فکر مى‌کردم که شستن دست‌ها تا مچ کفایت مى‌کند چون مچ دست هنگام وضو خود به خود شسته مى‌شود. نمازهایى که به این ترتیب خوانده‌ام چه حکمى دارد؟
ج) هر نمازى را که یقین دارید با وضوى ناقص خوانده‌اید (یعنى تا مچ دست را بیشتر نشسته‌اید)، باید آن نمازها را قضا کنید.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: آیا رساندن آب به زیر ناخن در وضو واجب است؟
ج) اگر بیشتر از حدّ معمول بلند نباشد، لازم نیست.

س: آیا باید براى مسح پا حتماً انگشت شست مسح شود یا هر کدام از انگشت‌ها کافى است؟
ج) در مسح پا، انگشت شست تعیّن ندارد و مسح بر هر یک از انگشتها تا اوّل ساق پا کافى است.

س: در صورتى که هنگام شستن عضوى مانند دست آب از خارج روى آن بریزد (یا از شیر آب و یا از عضو شسته شده) وضو چه حکمى دارد؟ آیا حکم مقدار کم و مقدار زیاد آب ریخته شده از خارج فرق دارد؟
ج) در بین شستن‌ها اشکال ندارد ولى پس از تکمیل شستن دست چپ نباید به کف دست‌ها آب خارج بریزد که ممکن است موجب اشکال در مسح‌ها شود.

س: آیا با لاک روى ناخن پا مى‌توان وضو گرفت؟ به شرط آنکه یکى از ناخنها لاک نداشته باشد.
ج) در فرض سؤال مانع ندارد.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: اگر موى سر خیس باشد و وقت تنگ باشد به صورتى که وقت نباشد موى سر را خشک کرد و با همان حالت مسح سر را بکشیم آیا وضو صحیح مى‌باشد؟
ج) اگر سر طورى خیس باشد که رطوبت دست بر آن اثر نمى‌کند نباید به آن وضو اکتفا کند و باید تیمم هم بکند.

س: آیا کمک گرفتن از دیگرى براى وضو گرفتن، مثلاً نگهداشتن شیلنگ آب، اشکال دارد؟
ج) مانع ندارد هر چند کراهت دارد.

س: اگر هنگام وضو گرفتن دستمان به دمپایى یا شیر آب برخورد کند آیا با همین دست مى‌توان مسح کرد یا باید از اول وضو را تکرار کرد اگر آرى نمازهایى را که بدین صورت خوانده‌ام باید قضا کنم؟
ج) در فرض مرقوم وضو اشکالى ندارد بلى اگر مسح سر یا پا با رطوبت شیر آب یا جاى دیگر باشد، وضو صحیح نیست.

منبع: سایت آیت الله خامنه ای – خامنه ای دات آی آر
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان